مدیر گروه تاریخ و انقلاب اسلامی مدیر گروه تاریخ و انقلاب اسلامی

 

آقای دکتر محمد اسماعیل نباتیان، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه تهران

 

 

شماره تماس: 88993209 داخلی 130

 

 

پست الکترونیکی:  me.nabatian@ut.ac.ir