فرمها و آیین نامه های پژوهشی

آیین نامه و دستورالعمل ها

اطلاعات دانشگاه و مستندات قبل قرارداد

قالب‌ها و فرم‌ها

پروژه یابی:

 • پیشنهاد طرح پژوهشی کاربردی [فرم]
 • تیپ تفاهم‌نامه پژوهشی [فرم]

عقد قرارداد:

 • قرارداد تیپ طرح‌های کاربردی [فرم]
 • ارسال نسخ قرارداد برای امضای کارفرما [فرم]
 • ثبت اطلاعات قرارداد در RCIS [فرم]
 • ابلاغ طرح کاربردی [فرم]
 • موافقت نامه داخلی طرح‌های کاربردی [فرم]

ضمانت نامه‌ها:

 • ضمانت نامه  استرداد حسن انجام کار [فرم]
 • ضمانت نامه انجام تعهدات [فرم]
 • ضمانت نامه پیش پراخت [فرم]

مکاتبات پس از عقد قرارداد:

 • ابلاغ الحاقیه به مجری [فرم]
 • ارسال ضمانت نامه حسن انجام کار [فرم]
 • ارسال ضمانت نامه انجام تعهدات [فرم]
 • ارسال ضمانت نامه پیش پرداخت و درخواست پیش پرداخت [فرم]
 • ارسال گزارش مرحله‌ای به کارفرما [فرم]
 • ارسال گزارش نهایی به کارفرما [فرم]

مفاصا حساب بیمه:

 • فرایند اخذ مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی [فرآیند]
 • ارسال مفاصا حساب [فرم]
 • اعتراض به بدهی های اعلام شده [فرم]
 • مکاتبه با کارفرما در خصوص پاسخ به سوالات تامین اجتماعی [فرم]

تسویه حساب و اعلام اختتام:

 • اعلام اختتام [فرم]
 • تقاضای واریز حسن اجرای کار به کارفرما [فرم]

بخش حسابداری:

 • حسابداری ثبت گرنت کاربردی [فرم]
 • صورتجلسه هزینه و درخواست شارژ مرحله‌ای گرنت [فرم]
 • تأیید صدور چک طرح‌های پژوهشی [فرم]

بنیاد ملی نخبگان:

 

گرنت

 

پسا دکتری