فرم های پژوهش

     1- برنامه جامع تحقیقات
   
     2- پیشنهاد طرح پژوهشی
   
     3- گزارش نهایی طرح های پژوهشی
   
      4- شرکت در همایش های بین المللی اساتید
        1-4- تقاضای سفر
        2-4- اطلاعات مقاله
   
      5- شرکت در همایش های بین المللی دانشجویان
        1-5- تقاضای سفر
   
      6- جشنواره پژوهش
        1-6- پژوهشگر برجسته
        2-6- پژوهشگر نمونه
        3-6- پژوهشگر جوان
        4-6- طرح پژوهشی نمونه و طرح برجسته
        5-6- فرم بررسی طرح های پژوهشی کاربردی + فرم امتیاز طرح پژوهشی کاربردی
        7-6- دانشجوی پژوهشگر نمونه
        8-6- پایان نامه و رساله نمونه
   
      7- هزینه کرد از اعتبار ویژه/ حمایت از پایان نامه
        1-7-  صدورابلاغ طرح حمایت از پایان نامه های دوره تحصیلات تکمیلیفرم صدور اختتام طرح حمایت از پایان نامه های دوره تحصیلات تکمیلی/اعتبارات ویژه(گرنت)/ پژوهش های بنیادی
        2-7- صورتجلسه مواد مصرفی
        3-7- درخواست هزینه تدوین طرح های پژوهشی کاربردی از محل گرنت
        4-7- استفاده از اعتبار کارت گرنت
        5-7- صورتجلسه مواد مصرفی طرح های کاربردی
   
      8- فرصت مطالعات دانشجویان دکتری
        1-8- مشخصات و اطلاعات دانشجو(فرم 101)
        2-8- مشخصات لاتین دانشجو
        3-8- ضمانت نامه محضری یا وثیقه ملکی
        4-8- مدارک مورد نیاز جهت درخواست فرصت مطالعاتی
   
      9- تخصیص دانشجو به استاد(مخصوص دانشجویان دکتری و دانشجویان ارشد در صورت نیاز دکتری را به ارشد تغییر دهند)
   
      10- سمینار(مخصوص دانشجویان ارشد)
        1-10- پیشنهاد موضوع سمینار
        2-10-  گزارش سمینار
   
      11- فرم طرح حمایت ازرساله ها / پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران
         
   
      12- گزارش پیشرفت پایان نامه/ رساله
        1-12- کارشناسی ارشد
        2-12- دکتری
   
      13- تمدید سنوات ارشد/دکتری
   
      14- نگارش پایان نامه/ رساله
        1-14-  الگو
        2-14- مشخصات
   
      15- دفاع از پروپوزال دکتری
        1-15- گواهی اعلام دفاع
        2-15- تحویل پروپوزال به اساتید راهنما/مشاور/داور
   
      16- پیش دفاع و دفاع از رساله دکتری
        1-16- اعلام کفایت و تایید دفاع از رساله
        2-16- فرم اطلاعات مقالات و سایر فعالیت های پژوهشی منتج از رساله
        3-16- تحویل رساله به اساتید راهنما/مشاور/داور
   
      17- دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
       1-17- اعلام کفایت و تایید دفاع از پایان نامه
       2-17- تحویل پایان نامه به اساتید راهنما/مشاور/داور
       3-17- نمرات تشویقی و تاخیر
       4-17- درخواست مهلت سه ماهه
         
   

 18- فرم اطلاعات دانشجویان دکتری

    19- طرح های کاربردی
     
     

  1-19- قرارداد تحقیقات کاربردی

        2-19- موافقت نامه
   

    20- فرم های استعداد درخشان بنیاد ملی نخبگان