مدیر گروه مبانی نظری اسلام مدیر گروه مبانی نظری اسلام

 

آقای دکتر عباس قربانی، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه تهران 

 

 

شماره تماس: 88993209 داخلی 131

 

 

پست الکترونیکی:  ab.ghorbani@ut.ac.ir