معاون دانشجویی و فرهنگی

 

 

دکتر حسین حجت‌خواه،  عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 

پست الکترونیکی:   hojjatkhah@ut.ac.ir


 
 
 

 

رزومه

 

تحصیلات:

*دکتری، 1394، کلام امامیه، دانشگاه تهران.

*کارشناسی ارشد، 1381، مدرسی الهیات و معارف اسلامی/فلسفه و کلام، دانشگاه قم.

*کارشناسی، الهیات/فقه و اصول، حوزه علمیه قم.

 

سوابق تدریس:

دکتری (دانشگاه تهران)

معارف نظری قرآن

کارشناسی ارشد (دانشگاه تهران)

تاریخ فلسفه تطبیقی

زبان تخصصی انگلیسی 1

توحید در قرآن و حدیث

عدل الهی در قرآن و حدیث

کارشناسی (دانشگاه تهران)

اندیشه اسلامی یک

اندیشه اسلامی دو

کلام اسلامی

علم کلام

منطق قدیم (تصورات و تصدیقات)

منطق قدیم (صناعات خمس)

 

کتاب‌های تألیفی:

*حسین حجت‌خواه و مریم خادمی، «قاعده اهم و مهم و چالش‌های جامعه اسلامی»، قم، جهاد دانشگاهی، 1399

 

مقالات:

*حسین حجت‌خواه، «نام‌های مختلف علم کلام»، فصل‌نامه علمی تخصصی «معارف عقلی»، شماره 3، پاییز 1385.

*حسین حجت‌خواه، «ساختار کلی علم کلام»، فصل‌نامه علمی ترویجی «معارف عقلی»، شماره 19، تابستان 1390.

*رضا برنجکار و حسین حجت‌خواه، «بررسی و نقد دیدگاه‌های ابن‌عربی، ملاصدرا و علامه طباطبایی در معناشناسی صفات الهی»، دوفصل‌نامه علمی ‌پژوهشی «حکمت معاصر»، شماره 5، بهار و تابستان 1391.

*محمد محمدرضایی و حسین حجت‌خواه، «بررسی و نقد نظریه‌های کلام جدید و نسبت آن با کلام قدیم»، فصل‌نامه علمی پژوهشی «فلسفه دین»، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دوره دهم، شماره دوم، تابستان 1392.

*یحیی کبیر و حسین حجت‌خواه، «فاعلیت ایجادی از دیدگاه ملاصدرا و ابن سینا»، فصل‌نامه علمی پژوهشی «فلسفه دین»، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دوره یازدهم، شماره اول، بهار 1393.

*مهدی فرمانیان و حسین حجت‌خواه، «واکاوی اراده الهی در اندیشه فلاسفه و متکلمان اسلامی‌ با تأکید بر مدرسه کلامی بغداد و حله»، فصل‌نامه علمی پژوهشی «اندیشه نوین دینی»، شماره 40، بهار 1394.

*حسین حجت‌خواه و سعید سنایی‌مهر، «حقیقت نفس در اندیشه امامیه، از مدرسه کلامی بغداد تا علامه طباطبایی»، دوفصل‌نامه علمی پژوهشی «انسان پژوهی دینی»، شماره 38، پاییز و زمستان 1396.

*رضا اسفندیاری، حسین حجت‌خواه و مریم خادمی، «ارزیابی مقایسه‌ای ادله و مبانی مذاهب پنج‌گانه فقهی در باب قاعده اهم و مهم»، فصل‌نامه علمی پژوهشی «پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی»، سال پنجم، شماره دهم، پاییز و زمستان 1397.

*حسین حجت‌خواه، «معناشناسی اسما و صفات الهی در اندیشه قاضی سعید قمی و علامه طباطبایی»، دوفصل‌نامه علمی پژوهشی «جستارهایی در فلسفه و کلام»، شماره 103، پاییز و زمستان 1398.

*حسین حجت‌خواه و مهدی دانائی‌فرد، «حقیقت و بقای نفس از منظر انسان‌شناسی پویشی و مدرسه کلامی بغداد»، فصل‌نامه علمی پژوهشی «اندیشه نوین دینی»، 1401.

 

همایش:

*حسین حجت‌خواه، «معناشناسی اسما و صفات الهی در اندیشه علامه طباطبایی»، همایش ملی اندیشه‌های فلسفی-کلامی علامه طباطبایی، دانشگاه بیرجند، آبان 1398.

 

کرسی علمی ترویجی:

*حسین حجت‌خواه، «کاربرد قاعده اهم و مهم در تدبیر چالش‌های فراروی جامعه و نظام اسلامی»، شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارائه شده در مرکز عالی مطالعات انقلاب اسلامی، اسفند 1399.