معاون آموزشی و پژوهشی

 
                                                   
 

وحید واحدجوان

هیئت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران


پست الکترونیکی: 

vahedjavan[at]ut.ac.ir

 

 
 

رزومه علمی:

کلیک کنید