اعضای هیئت علمی گروه قرآن و حدیث

 

جواد اسحاقیان درچه

صابر اکبری جدی

حمید رضا حاجی بابایی

زهرا رضا زاده عسگری

علیرضا نوبری

حسین هاشم نژاد