راهنمای سامانه جامع آموزش

سامانه جامع آموزش ems.ut.ac.ir

راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست فارغ التحصیلی مقطع پایین‌تر (تسویه حساب)
راهنماهای سامانه جامع آموزش (برای دانشجویان)
راهنمای درخواست انصراف از تحصیل دانشجو
راهنمای درخواست کارت دانشجویی المثنی (برای دانشجویان)
راهنمای درخواست تعویض کارت دانشجویی (برای دانشجویان)
فرآیند کد فراگیر اتباع غیر ایرانی
راهنمای ثبت نام (انتخاب واحد) و ترمیم (حذف و اضافه) دانشجویان
راهنمای پاسخگویی دانشجویان به سوالات ارزشیابی
راهنمای بررسی درخواست تمدید سنوات دانشجویان در سامانه جامع آموزش
راهنمای دانشجویان جهت ثبت درخواست تمدید سنوات در سامانه جامع آموزش
روش تأیید استاد راهنما ویا سرپرست گروه انتخاب واحد دانشجویان
راهنمای دانشجویان جهت انتخاب واحد الکترونیکی
پردازش‌ها و گزارش‌های مورد استفاده دانشجو در سامانه جامع آموزش
راهنمای تسویه حساب دانشجو
راهنمای درخواست تقاضای کارنامه انگلیسی رسمی / غیر رسمی
راهنماهای سامانه جامع آموزش و معرفی سامانه (مخصوص اساتید)
اطلاعات جامع استاد
اطلاعات جامع دانشجو (مخصوص اساتید)
راهنمای ثبت و تأیید نمره دانشجویان
راهنمای مشاهده ارزشیابی (مخصوص اساتید)
حق التدریس استاد (مخصوص اساتید)
اعلام بدهکاری و اعلام تسویه حساب دانشجو (مخصوص اساتید)
راهنمای تعویض کارت دانشجویی برای کاربران تأیید کننده
لیست راهنماهای سامانه جامع آموزش (برای کارمندان)
سوالات متداول سامانه حق التدریس و حق التحقیق
راهنمای پردازش و اصلاح نمره درس
راهنمای ارائه درس
راهنمای ثبت نام گروهی دانشجویان
راهنمای پردازش تعریف پروژه، پایان نامه، سمینار و کارآموزی دانشجویان
راهنمای پردازش ثبت و تأیید لیست نمره استاد
راهنمای پذیرش نهایی دانشجویان
راهنمای فرایند فارغ التحصیلی و گردش کار آن
راهنمای پردازش پرداخت‌های دانشجو
راهنمای پردازش تخفیف و اضافه شهریه ترم
راهنمای پردازش تدریس و فعالیت‌های آموزشی اساتید
راهنمای پردازش اطلاعات جامع اساتید
راهنمای تسویه حساب دانشجو - ویژه کارمندان
سوالات متداول سامانه جامع آموزش
راهنمای اخذ گزارش فارغ التحصیلی ۱۱۸۰
سوالات متداول زیر سامانه ارزشیابی
نیازمندی‌ها و نحوه اتصال به سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران
راهنمای استفاده از پردازش‌ها و گزارش‌های سامانه جامع آموزش (سیستم گلستان)
راهنمای اخذ کارنامه کلی غیررسمی (ویژه دانش آموختگان)
راهنمای درخواست تقاضای کپی برابر اصل نمودن مدارک دانش آموختگی (دانشنامه-ریزنمرات-گواهی موقت)
راهنمای درخواست ریزنمرات و دانشنامه
راهنمای ثبت درخواست تقاضای المثنی دانشنامه
راهنمای ثبت درخواست تقاضای المثنی ریزنمرات فارسی
راهنمای ثبت درخواست تقاضای المثنی گواهی موقت
راهنمای ثبت درخواست گواهی موقت دانش آموختگی
پردازش‌ها و گزارش‌های مورد استفاده دانش آموختگان در سامانه جامع آموزش
راهنمای درخواست حذف پزشکی توسط دانشجو
راهنمای درخواست دوره کهاد
راهنمای تائید درخواست حذف پزشکی (مربوط به کارشناس)
راهنمای درخواست دوره کهاد
راهنمای بررسی درخواست دوره کهاد دانشجو
راهنمای ثبت درخواست تقاضای دانشنامه و ریزنمرات
درخواست انجام فعالیت‌های پژوهشی حضوری (آزمایشگاه، مزرعه)
راهنمای پاسخنامه تشریحی و نمرات تستی امتحانات دانشجویان در مراکز پیام نور
درخواست گذراندن حضوری فعالیت پژوهشی
راهنما و فلوچارت ثبت درخواست تصویب موضوع پایان نامه / رساله همراه با همانندجویی و ثبت در ایرانداک
راهنما و فلوچارت ثبت درخواست دفاع از پایان نامه / رساله‌‌‌‌‌‌‌ همراه با همانندجویی و ثبت در ایرانداک
تغییرات پذیرش نهایی و استعلام مکانیزه
فلوچارت و راهنمای گواهی رتبه
روش استعلام سوابق تحصیلات قبلی
روش استعلام سوابق تحصیلات قبلی (دانشجو)
دستورالعمل بارگذاری رساله / پایان نامه برای همانندجویی در فرایند تصویب و دفاع
راهنما و فلوچارت گواهی رتبه دانش آموختگان
فلوچارت و راهنمای کارت دانش آموختگی
فلوچارت و راهنمای دانشجویان دو وجهی
دستور العمل امضای الکترونیکی صورت جلسات دفاع از کارشناس تا داور
راهنمای تأیید الکترونیکی صورت جلسه دفاع - استاد داور خارج از دانشگاه تهران
راهنمای تأیید الکترونیکی صورت جلسه دفاع - نماینده تحصیلات تکمیلی
درخواست تسویه حساب برای خروج از تحصیل (محروم از تحصیل، انتقال دائم، خاتمه دوره مهمانی) توسط دانشجو
فلوچارت و فرآیند درخواست شخص دانشجو (موردی)
فلوچارت و راهنمای درخواست گواهی اتمام دوره کهاد (تسویه حساب)
راهنمای ثبت تقاضای خدمت به شیوه "تمام وقت ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران"
راهنمای بررسی تقاضای خدمت به شیوه "تمام وقت ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران" توسط تاییدکنندگان
راهنمای کارشناسان کتابخانه در گردش درخواست دفاع
فلوجارت و راهنمای درخواست کمیسیون موارد خاص
فلوچارت و راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست فرصت مطالعاتی

 

راهنمای دانشجویان

راهنماهای دانشجویان جدیدالورود
راهنمای سامانه مدیریت شناسه یکتا
راهنمای دریافت پست الکترونیکی دانشگاه تهران
راهنمای گزارش کردن ایمیل‌های اسپم / غیر اسپم
راهنمای استفاده از سامانه پایان نامه برای دانشجویان
راهنمای درخواست خوابگاه برای دانشجویان جدیدالورود

راهنماهای سامانه جامع آموزش

آموزش-خدمات آموزشی

راهنمای دانشجویان جهت انتخاب واحد الکترونیکی
راهنمای ثبت نام (انتخاب واحد) و ترمیم (حذف و اضافه) دانشجویان
پردازش‌ها و گزارش‌های مورد استفاده دانشجو در سامانه جامع آموزش
راهنمای درخواست دفاع توسط دانشجو
فیلم راهنمای درخواست دفاع توسط دانشجو
راهنمای درخواست دوره کهاد
فرآیند کد فراگیر اتباع غیر ایرانی
درخواست انجام فعالیت‌های پژوهشی حضوری (آزمایشگاه، مزرعه)
درخواست گذراندن حضوری فعالیت پژوهشی
راهنما و فلوچارت ثبت درخواست تصویب موضوع پایان نامه / رساله همراه با همانندجویی و ثبت در ایرانداک
راهنما و فلوچارت ثبت درخواست دفاع از پایان نامه / رساله همراه با همانندجویی و ثبت در ایرانداک
فلوچارت و راهنمای گواهی رتبه
روش استعلام سوابق تحصیلات قبلی
دستورالعمل بارگذاری رساله / پایان نامه برای همانندجویی در فرایند تصویب و دفاع
درخواست تسویه حساب برای خروج از تحصیل (محروم از تحصیل، انتقال دائم، خاتمه دوره مهمانی) توسط دانشجو
فلوچارت و فرآیند درخواست شخص دانشجو (موردی)
فلوچارت و راهنمای درخواست گواهی اتمام دوره کهاد (تسویه حساب)
فلوچارت و راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست فرصت مطالعاتی

آموزش-خدمات آموزشی-درخواست‌های دانشجویی

راهنمای درخواست حذف پزشکی توسط دانشجو
راهنمای درخواست تمدید سنوات توسط دانشجو
راهنمای درخواست انصراف از تحصیل دانشجو
راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل توسط دانشجو
فلوچارت و راهنمای دانشجویان دو وجهی
فلوچارت و راهنمای درخواست کمیسیون موارد خاص

آموزش-خدمات آموزشی-درخواست کارت دانشجویی

راهنمای درخواست کارت دانشجویی المثنی
راهنمای درخواست تعویض کارت دانشجویی

آموزش-ارزشیابی

راهنمای پاسخگویی دانشجویان به سوالات ارزشیابی

آموزش-درخواست فارغ التحصیلی

راهنمای تسویه حساب دانشجو
راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست فارغ التحصیلی مقطع پایین‌تر (تسویه حساب)

راهنمای سامانه خوابگاه

راهنمای درخواست تمدید خوابگاه
راهنمای درخواست تمدید خوابگاه متاهلی
راهنمای درخواست رزرو خوابگاه تابستان
راهنمای درخواست تمدید خوابگاه تابستان
راهنمای پیش ثبت نام خوابگاه تابستان

راهنمای مدیریت دسترسی به اینترنت

راهنماهای مدیریت دسترسی به اینترنت - حجم‌ها و سرعت‌ها
راهنمای استفاده از اوتیی
راهنمای استفاده از اوتیی (ویندوز)
راهنمای تنظیم VPN به صورت دستی برای تمامی سیستم عامل‌ها
راهنمای استفاده از Hotspot
مدتی است سرعت دانلود کاهش یافته است.
مشکلات رایج اتصال به اینترنت دانشگاه
ابتدا بررسی نمائید آی‌پی دریافت کرده‌اید یا خیر؟
راهنماهای غیرفعالسازی پروکسی در مرورگرها
چگونه نام کاربری و رمز عبور خود را در مرورگر ذخیره کنم؟
پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور در هات اسپات با خطای اتصال بیش از دو دستگاه مواجه می‌شوم.
راهنمای دسترسی به منابع علمی و سامانه‌های داخلی از خارج از دانشگاه تهران
راهنمای استفاده از L2TP VPN Connection
مشکلات رایج اتصال به شبکه دانشگاه از طریق UTVPN

راهنمای سامانه کتابخانه

راهنماهای سامانه تغذیه

راهنمای تغذیه و خدمات رزرو غذا

راهنمای حفاظت از سیستم شخصی

راهنمای حفاظت از سیستم و نصب ضدویروس مکفی
راهنمای به روز رسانی ضدویروس مکفی
پیشگیری از آلودگی سیستم با رعایت چند نکته
مزایای استفاده از ضدویروس
به روز رسانی خودکار از طریق سرویس دهنده وساوس

راهنمای رایانامه

راهنمای نسخه جدید پست الکترونیکی

 

راهنمای مدیریت شناسه یکتا و پست الکترونیک ‌‌‌‌‌‌‌

راهنمای بازیابی رمز عبور پست الکترونیکی
راهنمای تغییر رمزعبور پست الکترونیکی
راهنمای سامانه مدیریت شناسه یکتا
راهنمای دریافت پست الکترونیکی دانشگاه تهران
راهنمای گزارش کردن ایمیل‌های اسپم / غیر اسپم
سیاست جدید تغییر دوره‌ای رمز عبور
فیلم آموزشی تنظیمات ایمیل دانشگاه در نرم افزار ایمیل در سیستم عامل windows ۱۰

 

راهنمای اساتید

راهنماهای سامانه دبیرخانه و گردش مکاتبات

راه اندازی فرم هویت حقوقی
سوالات متداول سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات
راهنمای بخش اول: تغییرات رابط کاربری در سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات
راهنمای بخش دوم: در دسترس قراردادن ابزارها در سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات
راهنمای بخش سوم: امکانات افزوده شده به سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات
امضای سریع برای کاربران تک امضایی
بهبود نحوه ارسال نامه
بهبود نحوه استفاده از جوابیه
راهنمای استفاده از اسکنر در سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات با پروتکل https

راهنمای سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه

راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله نشریات الکترونیکی
راهنمای داوری مقالات نشریات الکترونیکی
راهنمای سردبیری نشریات الکترونیکی
راهنمای مدیر سامانه نشریات الکترونیکی

راهنمای سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (مخصوص اعضای هیأت علمی)
راهنمای ساتاد برای اعضای محترم کمیته ترفیعات دانشگاه
سوالات متداول سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری
 

 

راهنمای گرنت

راهنمای کاربری سامانه گرنت اساتید دانشگاه تهران
فیلم آموزشی سامانه سماپ- فعال سازی بن کارت
فیلم آموزشی سامانه سماپ- مدیریت پرداخت گرنت

راهنمای سامانه صندوق رفاه

راهنمای فرآیند عضویت صندوق رفاه
راهنمای فرآیند افزایش موجودی صندوق رفاه
راهنمای فرآیند پرداخت بدهی
راهنمای فرآیند انصراف از وام

راهنمای مدیریت دسترسی به اینترنت

راهنماهای مدیریت دسترسی به اینترنت - حجم‌ها و سرعت‌ها
راهنمای استفاده از اوتیی
راهنمای استفاده از اوتیی (ویندوز)
راهنمای تنظیم VPN به صورت دستی برای تمامی سیستم عامل‌ها
راهنمای استفاده از Hotspot
مدتی است سرعت دانلود کاهش یافته است.
مشکلات رایج اتصال به اینترنت دانشگاه
ابتدا بررسی نمائید آی‌پی دریافت کرده‌اید یا خیر؟
چگونه نام کاربری و رمز عبور خود را در مرورگر ذخیره کنم؟
پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور در هات اسپات با خطای اتصال بیش از دو دستگاه مواجه می‌شوم.
راهنمای دسترسی به منابع علمی و سامانه‌های داخلی از خارج از دانشگاه تهران
راهنمای استفاده از L2TP VPN Connection
مشکلات رایج اتصال به شبکه دانشگاه از طریق UTVPN

راهنمای آموزش

اطلاعات جامع استاد
اطلاعات جامع دانشجو (مخصوص اساتید)
راهنماهای سامانه جامع آموزش و معرفی سامانه (مخصوص اساتید)
راهنمای ثبت و تأیید نمره دانشجویان

اعلام بدهکاری و اعلام تسویه حساب دانشجو (مخصوص اساتید)

روش تأیید راهنما و یا سرپرست گروه انتخاب دانشجویان
راهنمای پاسخنامه تشریحی و نمرات تستی امتحانات دانشجویان در مراکز پیام نور
راهنمای تأیید الکترونیکی صورت جلسه دفاع - استاد داور خارج از دانشگاه تهران
راهنمای تأیید الکترونیکی صورت جلسه دفاع - نماینده تحصیلات تکمیلی
راهنمای ثبت تقاضای خدمت به شیوه "تمام وقت ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران"
راهنمای بررسی تقاضای خدمت به شیوه "تمام وقت ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران" توسط تاییدکنندگان

راهنمای ارزشیابی

راهنمای مشاهده ارزشیابی (مخصوص اساتید)

راهنمای حق التدریس

حق التدریس استاد (مخصوص اساتید)

راهنمای سامانه خدمات اساتید

راهنمای فرآیند درخواست فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی
راهنمای سامانه خدمات کارکنان
راهنمای استفاده از فرآیند ثبت درخواست وام

راهنمای رایانامه

راهنمای نسخه جدید پست الکترونیکی

 

راهنمای حفاظت از سیستم شخص

راهنمای حفاظت از سیستم و نصب ضدویروس مکفی
راهنمای به روز رسانی ضدویروس مکفی
پیشگیری از آلودگی سیستم با رعایت چند نکته
مزایای استفاده از ضدویروس
به روز رسانی خودکار از طریق سرویس دهنده وساوس

راهنمای بانک نرم افزارها

راهنمای کارشناسان انفورماتیک برای آپلود نرم افزار در وب سایت بانک نرم افزارهای دانشگاه تهران

راهنمای ثبت دامنه دانشگاه

راهنمای ثبت نام دامنه دانشگاه
فیلم راهنمای لایفری

راهنمای مدیریت شناسه یکتا و پست الکترونیک دانشگاه تهران

راهنمای سامانه مدیریت شناسه یکتا
راهنمای بازیابی رمز عبور پست الکترونیکی
راهنمای تغییر رمزعبور پست الکترونیکی
اخذ هویت موقت
فهرست افراد مسئول هویت موقت در واحدهای مختلف دانشگاه تهران
راهنمای دریافت پست الکترونیکی دانشگاه تهران
راهنمای گزارش کردن ایمیل‌های اسپم / غیر اسپم
سیاست جدید تغییر دوره‌ای رمز عبور

فیلم آموزشی تنظیمات ایمیل دانشگاه در نرم افزار ایمیل در سیستم عامل windows ۱۰

راهنماهای عمومی

راهنمای تنظیم پست الکترونیکی برای تمام سیستم عامل ها
آموزش ساخت کانکشن UTVPN
آموزش ساخت کانکشن اوتیی
با استفاده از UTVPN می‌توانید بیرون از دانشگاه به منابع علمی و سامانه‌های داخلی دسترسی داشته باشید.
سیاست جدید تغییر دوره‌ای رمز عبور
راهنمای دسترسی به منابع علمی و سامانه‌های داخلی از خارج از دانشگاه تهران
راهنمای سامانه مدیریت شناسه یکتا
سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه

 

راهنمای دانش آموختگان

راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست فارغ التحصیلی (تسویه حساب)
راهنمای اخذ کارنامه کلی غیررسمی (ویژه دانش آموختگان)
راهنمای بازیابی رمز عبور پست الکترونیکی
راهنمای تسویه حساب دانشجو
راهنمای تغییر رمزعبور پست الکترونیکی
سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه
فهرست افراد مسئول هویت موقت در واحدهای مختلف دانشگاه تهران
راهنمای گزارش کردن ایمیل‌های اسپم / غیر اسپم
پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور در هات اسپات با خطای اتصال بیش از دو دستگاه مواجه می‌شوم.
راهنمای درخواست تقاضای کارنامه انگلیسی رسمی / غیر رسمی
راهنمای درخواست تقاضای کپی برابر اصل نمودن مدارک دانش آموختگی (دانشنامه-ریزنمرات-گواهی موقت)
راهنمای ثبت درخواست تقاضای دانشنامه و ریزنمرات
راهنمای ثبت درخواست تقاضای المثنی دانشنامه
راهنمای ثبت درخواست تقاضای المثنی ریزنمرات فارسی
راهنمای ثبت درخواست تقاضای المثنی گواهی موقت
راهنمای ثبت درخواست گواهی موقت دانش آموختگی
پردازش‌ها و گزارش‌های مورد استفاده دانش آموختگان در سامانه جامع آموزش
راهنمای درخواست ارسال تاییدیه به مراکز دولتی و غیردولتی
راهنمای دانشجو -ثبت درخواست گواهی موقت پایان تحصیلات
راهنما و فلوچارت گواهی رتبه دانش آموختگان
فلوچارت و راهنمای کارت دانش آموختگی

 

راهنمای کارمندان

راهنماهای سامانه جامع آموزش

راهنمای پردازش اطلاعات جامع اساتید
راهنمای پردازش تعریف پروژه، پایان نامه، سمینار و کارآموزی دانشجویان
راهنمای پردازش ثبت و تأیید لیست نمره استاد
راهنمای پردازش و اصلاح نمره درس
راهنمای ثبت نام گروهی دانشجویان
راهنمای ارائه درس
راهنمای تسویه حساب دانشجو - ویژه کارمندان
راهنمای پذیرش نهایی دانشجویان
راهنمای پردازش تدریس و فعالیت‌های آموزشی اساتید
راهنمای پذیرش نهایی دانشجویان
راهنمای بررسی درخواست دوره کهاد دانشجو
تغییرات پذیرش نهایی و استعلام مکانیزه
روش استعلام سوابق تحصیلات قبلی
فلوچارت و راهنمای دانشجویان دو وجهی
دستور العمل امضای الکترونیکی صورت جلسات دفاع از کارشناس تا داور
فلوچارت و فرآیند درخواست شخص دانشجو (موردی)
راهنمای کارشناسان کتابخانه در گردش درخواست دفاع
فلوچارت و راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست فرصت مطالعاتی

راهنمای شهریه

راهنمای پردازش پرداخت‌های دانشجو
راهنمای پردازش تخفیف و اضافه شهریه ترم
راهنمای پردازش پرداخت‌های دانشجو
راهنمای پردازش تخفیف و اضافه شهریه ترم

آرشیو اسناد

راهنمای سامانه پرونده الکترونیکی کارکنان
 
 

دانش آموختگی

راهنمای اخذ گزارش دانش آموختگی ۱۱۸۰
راهنمای فرایند دانش آموختگی و گردش کار آن
راهنمای فرآیند دانش آموختگی

کارت دانشجویی

راهنمای تعویض کارت دانشجویی برای کاربران تأیید کننده
 
راهنمای بررسی درخواست تمدید سنوات دانشجویان در سامانه جامع آموزش
راهنمای ثبت و بررسی درخواست تمدید سنوات دانشجویان در سامانه جامع آموزش
راهنمای تائید درخواست حذف پزشکی (مربوط به کارشناس)
راهنمای بررسی درخواست تمدید سنوات دانشجویان (سنوات داخل دانشکده وستاد) در سامانه جامع آموزش

 

فارغ التحصیلی

راهنمای تائید درخواست حذف پزشکی -کارشناس
راهنمای کارشناسان دانشکده-جهت تهیه گواهی موقت پایان تحصیلات فارغ التحصیل بعد از تاریخ ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۹۵‬
راهنمای کارشناسان اداره کل جهت تهیه گواهی موقت فارغ التحصیلان قبل از ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۹۵‬
راهنمای تسویه حساب دانشجو - ویژه کارمندان
راهنمای امور دانشجویی در فرایند مکانیزاسیون فارغ التحصیلی
راهنمای رسیدگی به درخواست فارغ التحصیلی (تسویه حساب دانشجو)