نمایشگر یک مطلب

اداره آموزش دانشکده زیر نظر معاونت علمی می باشد. رئیس اداره آموزش، خانم دکتر محمدزاده است.

 

شماره‌ تلفن‌های دانشکده

66477557-66477555-66498812-66415185

66401965-66960831-66405188-66951370

66961844-66968398

 

 

رئیس اداره آموزش

واحد تحصیلات تکمیلی

دکتر منیره محمد زاده 

شماره‌های داخلی

301،302،304

 

ایمیل:

mohammadzadeh20@ut.ac.ir